เงื่อนไขการรับประกันและขอเงินคืนสำหรับ คอร์สเรียนออนไลน์คอร์สเรียนสด และอีบุ๊ค มีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

 1. คอร์สเรียนออนไลน์, คอร์สเรียนสด และอีบุ๊ค เมื่อมีการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. เมื่อมีการสั่งซื้อและชำระเงินสำหรับคอร์สเรียนออนไลน์, คอร์สเรียนสด และอีบุ๊คแล้ว ห้ามมีการจำหน่ายต่อ, โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น, ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสให้ผู้อื่น, คัดลอกหรือบันทึกใดๆโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. หากมีการสมัครและชำระเงินของคอร์สเรียนออนไลน์, คอร์สเรียนสด และอีบุ๊คแล้ว แต่ผิดจากที่มีการสั่งซื้อไป ให้แจ้งทางผู้ขายภายใน 1 วัน หากนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ คอร์สเรียนออนไลน์และอีบุ๊คต้องไม่มีการเข้าเรียนหรือเข้าอ่านอีบุ๊คใดๆ หากไม่เป็นดังที่กล่าวมา ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และการเคลมสินค้าที่เสียหาย มีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

 1. สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 3 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า (ถือตามวันที่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า)

          ***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า ต้องเป็นแบบเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ จะคืนเงินให้ภายใน 14 วัน

 1. กรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้าทดแทนสินค้าอื่น หรือแบบที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้าอื่นที่ดีกว่าเดิม ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ และยืนยันก่อนมีการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง
 2. สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไขการรับประกัน เช่น สินค้าชำรุด, หัก, แตก, บุบ, ไหม้, บิ่น, ร้าว, งอ, บิดเบี้ยว, มีรอยขูดขีด หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 3. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 4. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วนเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 5. ลูกค้าสามารถขอรับบริการส่งเคลมสินค้าที่เสียได้ที่เว็บ สยามดวง อะคาเดมี่ โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าเคลมกลับทางไปรษณีย์ หรือ Kerry โดยที่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
 6. การรับประกันคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

ลิขสิทธิ์
เราขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของบริการนี้ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนบริการนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย และหรือเจ้าของเนื้อหา(แล้วแต่กรณี)

.

ผู้ใช้บริการจะไม่ ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จําหน่าย หรือกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้า หรือ ประโยชน์โดยมิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราหรือเจ้าของเนื้อหาก่อนล่วงหน้า

.

เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่เราเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 


 

บริษัท สยาม เคาเซิลลิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (“เรา”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า การนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความอื่นใด (เนื้อหา”) ทั้งหมดในบริการนี้เป็นเพียงการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเราหรือของพันธมิตรของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอาจมีเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน และ การอนุญาตให้ท่านสร้างเนื้อหาได้บนบริการของเราด้วยตนเอง (UGC) (หากมี) เท่านั้น โดยเราไม่รับรองว่าบรรดาเนื้อหาซึ่งปรากฏผ่านบริการนี้ จะถูกต้องสมบูรณ์ หรือ ปราศจากข้อบกพร่องเสียหาย

.

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในกรณีที่เราเป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในส่วนใดๆของบริการของเรา เช่น การให้บริการแบบ UGC เราจะไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูล เนื้อหา หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนบริการของเราโดยเราไม่สามารถตรวจสอบ หรือ ทราบถึงแหล่ง ที่มาและรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดได้ ดังนั้น เราจะไม่รับผิด หรือ มีภาระผูกพันใดๆ หากมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากเนื้อหาของท่าน

.

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทําการอันขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก รวมถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือของบุคคลภายนอก ตลอดจนไม่ส่ง นำเข้า หรืออัพโหลด ข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ผ่านบริการของเรา หรือกระทําการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือ เสียหายต่อบริษัท และ บุคคลภายนอก

.

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมย จารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การแฮก หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันอยู่เหนือการควบคุมของเรา หรือ ไม่ใช่ความผิดของเรา เราขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 

หากท่านพบว่ามีเนื้อหาบนส่วนใดในบริการของเราไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือ ละเมิดสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของท่าน ท่านสามารถแจ้งเราได้ผ่านทาง info.siamcc@gmail.com หรือ ช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ให้ภายในบริการนี้โดยเรายินดีที่จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งกลับท่านโดยไม่ชักช้า

.

เราขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการของเรา เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้บริการทุกท่านซึ่งท่านสามารถคลิกเพื่ออ่านได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

.