เงื่อนไขการรับประกันและขอเงินคืนสำหรับ คอร์สเรียนออนไลน์, คอร์สเรียนสด และอีบุ๊ค มีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

 1. คอร์สเรียนออนไลน์, คอร์สเรียนสด และอีบุ๊ค เมื่อมีการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. เมื่อมีการสั่งซื้อและชำระเงินสำหรับคอร์สเรียนออนไลน์, คอร์สเรียนสด และอีบุ๊คแล้ว ห้ามมีการจำหน่ายต่อ, โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น, ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสให้ผู้อื่น, คัดลอกหรือบันทึกใดๆโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. หากมีการสมัครและชำระเงินของคอร์สเรียนออนไลน์, คอร์สเรียนสด และอีบุ๊คแล้ว แต่ผิดจากที่มีการสั่งซื้อไป ให้แจ้งทางผู้ขายภายใน 1 วัน หากนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ คอร์สเรียนออนไลน์และอีบุ๊คต้องไม่มีการเข้าเรียนหรือเข้าอ่านอีบุ๊คใดๆ หากไม่เป็นดังที่กล่าวมา ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และการเคลมสินค้าที่เสียหาย มีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

 1. สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 3 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า (ถือตามวันที่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า)

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า ต้องเป็นแบบเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ จะคืนเงินให้ภายใน 14 วัน

 1. กรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้าทดแทนสินค้าอื่น หรือแบบที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้าอื่นที่ดีกว่าเดิม ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ และยืนยันก่อนมีการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง
 2. สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไขการรับประกัน เช่น สินค้าชำรุด, หัก, แตก, บุบ, ไหม้, บิ่น, ร้าว, งอ, บิดเบี้ยว, มีรอยขูดขีด หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 3. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 4. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วนเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 5. ลูกค้าสามารถขอรับบริการส่งเคลมสินค้าที่เสียได้ที่เว็บ สยามดวง อะคาเดมี่ โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าเคลมกลับทางไปรษณีย์ หรือ Kerry โดยที่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
 6. การรับประกันคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า